„…dnešku plně neporozumí, kdo nezná včerejšek.“     Alois Jirásek

The European Society for History of Law

je sdružení, jehož cílem je všestranně podporovat rozvoj a propagaci tradičních hodnot, zejména vzdělávání a vědu v oblasti právních dějin a římského práva.
Úkolem The European Society for History of Law je podporovat výzkum v oblasti právních dějin a romanistiky v různých evropských zemích. Předmět zájmu tedy tvoří:

  • právní struktury,
  • významné osobnosti právní historie,
  • římské právo,
  • dějiny právního myšlení.

The European Society for History of Law organizuje pro své členy konference, přednášky, semináře, exkurze a společná setkání, na kterých jsou diskutovány aktuální otázky evropských právních dějin a které slouží jako platforma pro prezentaci vědeckých výsledků právních historiků z evropských států.  K posledně jmenovanému významně přispívá rovněž i vydávání anglicky a německy psaného recenzovaného časopisu Journal on European History of Law (ISSN: 2042-6402), který za pomoci těchto dvou „univerzálních“ jazyků zprostředkovává poznatky z právní historie a romanistiky zájemcům z celého světa.
The European Society for History of Law sdružuje nejen osoby z akademického prostředí, nýbrž spolupracuje i s významnými osobnostmi z justice (především Ústavního soudu), státního zastupitelství, advokacie či veřejné správy, které výrazným způsobem přispívají k naplnění cílů sdružení.
The European Society for History of Law velmi úzce spolupracuje s Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a s Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte, Juristische Fakultät, Universität Wien.
The European Society for History of Law vytváří platformu pro spolupráci mezi evropskými právními historiky a právně historickými pracovišti jak v oblasti publikační činnosti, tak i v možnosti  setkávání se právních historiků. Svůj potenciál těží The European Society for History of Law právě ze skutečnosti, že je situovaná „ve středu Evropy“ a umožňuje tak vzájemně spojovat právní historiky a právněhistorickou vědu jak ze zemí bývalého východního bloku, tak  i ze zemí západní Evropy.

Více informací včetně přihlášky naleznete na:
www.historyoflaw.eu

Kontaktní údaje:
The European Society for History of Law, Foltýnova 2, 635 00, Brno,
Česká republika, IČ 26555620
e-mail: info@historyoflaw.eu